Foto zmiany

Losowy album

Zostań współautorem !

Napisz do nas


Nasze Statystyki Odwiedzin
Hasło - sprawdzam
stat4u

Fakty powiązane z datami


Historia w datach
1561
  • Miejscowi bartnicy wybudowali w pobliżu drogi z Rzeszowa do Sandomierza kościół z drzewa modrzewiowego “z wieżą spiczastą, odwróconą ku zachodowi”.

1589
  • "NIEWNADOWA" tak brzmi jedna z najwcześniej odnotowanych nazw wioski, wzmianka znajduje się w spisie podatkowym z roku 1589 w którym to wykazano własność Jana z Pilczy. Dziwnie brzmiąca ta nazwa pośród innych okolicznych miejscowości.

14 IV 1595
  • Arcybiskup Lwowski Jan Dymitr Solikowski dokonał konsekracji kościoła Nienadowskiego.

1601
  • Wyposażenie Nienadowskiej parafii przez Krzysztofa Kostkę i jego żonę Annę z Pilczy. Akt erekcyjny wydany w Łące. Powstała również w tym roku szkoła parafialna.

1603
  • Nową parafię przybył pierwszy proboszcz Nienadowski ks. Stanisław Woszczyński.

1608
  • Napady i grabieże najemników “diabła łańcuckiego” Stanisława Stadnickiego.

1638
  • Odnotowano, że w Nienadówce był budynek szkolny.

1638
  • Wizytacja biskupia parafii w Nienadówce. Ogólna liczba parafian – 843 (Nienadówka – 600, Krzywe – 63, część Trzebosi – 40, część Trzebuski – 70, część Medyni – 70).
1655/56
  • Najazd tatarski. Spustoszenie Nienadówki.
1748
  • Książę Franciszek Lubomirski sprzedał dominium sokołowskie (w tym i Nienadówkę) Franciszkowi Grabińskiemu za 625 tys. florenów.
1766
  • Dobra sokołowskie odziedziczył po zmarłym bezpotomnie stryju Benedykt Grabiński.

1722
  • I rozbiór Polski. Nienadówka wraz z całą Galicją dostała się pod zabór austriacki

V 1848
  • Zniesienie pańszczyzny. Manifest cesarza Franciszka Józefa I odczytał z ambony ks. Józef Padwiński.

1857
  • Kolejny spis ludności wykazuje w roku 1857, w Nienadówce 2088 mieszkańców

1863
  • Powstanie styczniowe. Starsi mieszkańcy pamiętają na parafialnym cmentarzu, grób uczestniczki powstania styczniowego, pani Marii Nowak, dziś już go nie ma. Na tym miejscu pochowano innego człowieka, jest inny pomnik. Warto by było upamiętnić tą niezwykłą zapewne mieszkankę Nienadówki, choćby małą tabliczką z imieniem i nazwiskiem i ocalić pamięć o Niej.

   W październiku 2014 roku dzięki zaangażowaniu ludzi związanych z naszą stroną powyższy zamysł o pamiątkowej tabliczce został zrealizowany.

   Maria Nowak (1830-1924)


   Z Nienadówki udział w powstaniu wziął również flisak nazwiskiem Kus, jednak o Nim nic więcej nie wiadomo, prócz Nazwiska.
1866
  • Nowy podział administracyjny, Nienadówka w nowym powiecie kolbuszowskim (dotychczas w Sokołowskim)

1870
  • Liczba mieszkańców Nienadówki to 2594

1880
  • Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego (1880) podaje liczbę mieszkańców na 2451

1884
  • Założenie kółka rolniczego w Nienadówce. Przewodniczący – ks. Antoni Momidłowski

1890
  • Wielki pożar w Nienadówce.

1890
  • Skorowidz Kr. Galicii Lodomerii (r.1897) dane spisu dotyczą roku 1890, i podają liczbę mieszkańców - 2671


  • Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich pod red. F. Sulimierskiego, B.Chlebowskiego, W. Wawelskiego. T. VII, s. 100 - 101. Warszawa 1880-1902.

   Nienadówka, Dolna i Górna z Porębami, należały do powiatu kolbuszowskiego. We wsi był kościół parafialny drewniany, szkoła ludowa i kasa pożyczkowo gminna. Posiadłość dworska, należąca do hr. J. Zamoyskiego liczyła: roli 370 morgów, ł ą k 52 morgi, pastwisk 338 morgów, lasu 66 morgów. Włościanie posiadali 2583 morgów ziemi ornej, 370 morgów łąk, 338 morgów pastwisk, 66 morgi lasu. Wieś liczyła 2451 mieszkańców wyznania rzymsko – katolickiego. Parafia należała do diecezji przemyskiej, dekanatu leżajskiego, obejmowała część Trzebuskiej z ogólną liczbą 2867 katolików i 125 Żydów łącznie.

27 IV 1895
  • Położenie kamienia węgielnego pod budowę nowego kościoła.

1897
  • Ks. Antoni Momidłowski, proboszcz parafii Nienadówka otrzymał godność “szambelana papieskiego”

1897/98
  • Zjawiska mediumistyczne u Chorzępów. Głośne relacje w prasie krajowej i zagranicznej.

27 lipiec 1901
  • Ks. Bukała Ludwik, wikary z Łańcuta zostaje proboszczem w Nienadówce

1901
  • Kolejny rok w którym urzędnicy policzyli obywateli, a liczba mieszkańców Nienadówki to 2831

8 II 1902
  • Zmarł Antoni Momidłowski, proboszcz nienadowski, duszpasterz i społecznik. Zasłynął szeroko jako ogrodnik i lekarz-amator.

2 VII 1902
  • Konsekracja nowo wybudowanego Kościoła przez sufragana przemyskiego ks. bp Karola Fiszera.

1906
  • Ostatni właściciel dóbr sokołowskich hrabia Władysław J. Zamoyski sprzedał je spółce Wiener i Bloch. Nabywcy rozparcelowali wszystkie folwarki. Grunty dworskie wraz z zabudowaniami wykupili miejscowi gospodarze.

1907
  • Przy okazji wykupu folwarków, które wykupili gospodarze z Nienadówki, zakupiono 56 arów pola na rozszerzenie cmentarza za cenę 500 koron. W tym też roku wokół cmentarza zasadzono żywopłot, który stanowił przez długie lata jego naturalne ogrodzenie.

1910
  • Kolejny spis ludności wykazuje w roku 1910, w Nienadówce 2706 dusz

1912
  • Założono w Nienadówce straż pożarną.

1915
  • I wojna światowa. Potyczka wojsk rosyjskich z Austriakami na polach plebańskich obok szosy.

1918
  • Nienadówka wraz z Galicją powróciła w granice Rzeczypospolitej

1920
  • Wojna polsko-bolszewicka. Udział wzięło ok. 10 mieszkańców Nienadówki. Wielu z nich odznaczało się w bitewnych zmaganiach na przedpolach warszawskich, pod Radzyminem i Osowcem.

1921
  • (dane ze spisu powszechnego z 1921 roku):

   Gmina Nienadówka w 1921 roku liczyła: 513 domów, 2500 mieszkańców (1185 mężczyzn, 1315 kobiet), pod względem wyznania było katolików 2429, wyznania mojżeszowego 71. Wszyscy mieszkańcy gminy byli narodowości polskiej.

30 września 1924
  • Dane: mieszkańców ogółem -2500. Mężczyzn 1185, kobiet 1315. Wyznania katolickiego 2409, a 71 mieszkańców wyznania mojżeszowego. Warto zaznaczyć iż wszyscy w spisie podali narodowość polską, to dziwne skoro są wyznawcy judaizmu a w spisie istnieje rubryka “narodowość żydowska”

maj 1924
  • Założono spółdzielnię mleczarską.

maj 1924
  • W wieku 94 lat umiera Maria Nowak - uczestniczka powstania styczniowego z 1864 roku.

26 VII 1926
  • Powstał w Nienadówce dom Sióstr Służebniczek NMP ze Starej Wsi.

1933
  • Marsz chłopów na Kolbuszową. Udział wzięli gospodarze nienadowscy.

22 III 1935
  • Probostwo w Nienadówce objął ks. Michał Bednarski.

9 IX 1935
  • Zaczęto prace przygotowawcze pod budowę nowej plebani.

24 VIII 1939
  • Poświęcenie nowej plebani w parafii Nienadówka, przez ks. Ludwika Bukałę, dziekana sokołowskiego, a wcześniej długoletniego proboszcza Nienadówki. Mszę odprawił pochodzący z Nienadówki ks. Jan Gielarowski proboszcz w Michałówce. Kazanie wygłosił pochodzący z Nienadówki ks. Wojciech Wiskida, administrator Łopuszki Wielkiej

1940
  • Pojawia się nowa nauczycielka Emilia Grotowska ze swoimi dwoma synami Kazimierzem i Jerzym . Nikt nawet wtedy nie przypuszczał że dzięki niemu kiedyś o Nienadówce usłyszą ludzie teatru na całym świecie

1941
  • Epidemia tyfusu plamistego. Przerwano naukę w szkole. Odprawianie nabożeństw w kościele zostało z rozkazu władz niemieckich zawieszone na okres od 22 grudnia 1941 do 4 kwietnia 1942 r.

5 XII 1942
  • Nocą Niemcy otoczyli w stodole Sebastiana Drapały na Porębach 7 uzbrojonych osób. Wszystkich zastrzelono.

21 VI 1943
  • Pacyfikacja Nienadówki. Niemcy zastrzelili 8 osób, 14 wywieźli do obozu koncentracyjnego w Pustkowie.

1943
  • Zorganizowano komplety tajnego nauczania. Przygotowujące do egzaminów z siódmej klasy oraz gimnazjalne. Jednym z wykładowców był J. B. Ożóg.

2 VII 1944
  • Gestapo aresztowało Jana Nowińskiego, studenta Politechniki Lwowskiej, żołnierza AK, wykładowcę kursów tajnego nauczania.

26 VII 1944
  • Na cmentarzu w Bredzie pochowany jest żołnierz gen. Maczka, szeregowiec Śliz Jakob z Nienadówki (pow. Kolbuszowa), który zginął w tym mieście 30.10.1944 roku.

23 XI.1944
  • Przybył ks. Edward Stępek na swoją pierwszą placówkę duszpasterską.

26 V 1945
  • Z obozu śmierci Auschwitz-Birkenau wrócił do Nienadówki Michał Cisek wywieziony tam 4 czerwca 1942 r.

17 VII 1947
  • Ks. Stępek poświęcił lokal Spółdzielni “Zjednoczenie”.

1949
  • Za proboszcza ks. Michała Bednarskiego wybudowano nową murowaną kostnicę, na cmentarzu parafialnym.

I 1951
  • Proces nienadowskich członków AK przed sądem wojskowym w Rzeszowie. Najwyższy wyrok 15 lat pozbawienia wolności.

17 VI 1952
  • Rezygnacja ks. Bednarskiego z probostwa w Nienadówce. Następcą został ks. Stępek

1953
  • Remont kościoła parafialnego. Zmiana pokrycia dachowego (blacha).

1954
  • W Nienadówce powstaje biblioteka gromadzka

25 V 1954
  • Otwarcie agencji pocztowej w Nienadówce.

1957
  • Elektryfikacja Nienadówki. Oświetlono i zradiofonizowano kościół.

I 1958
  • Malowanie kościoła. Polichromię wykonał prof. ASP z Krakowa, Wacław Taranczewski.

1959
  • Remont plebani. Nowa elewacja, odmalowane wnętrze. Dobudowano ganek od strony północnej. Doprowadzono wodę ze studni.

1 XII 1959
  • Inauguracja zajęć w nowo wybudowanej siedmioklasowej szkole nr 2 w Nienadówce Górnej.

1 X 1962
  • Otwarcie Spółdzielni Zdrowia u Władysława Wosia.

1966
  • Oddanie do użytku budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Nienadówce.

1968
  • Założenie klubu sportowego Plantator Nienadówka, głowni pomysłodawcy i realizatorzy pomysłu to Józef Nowak i Edwarda Ożog

18 I 1971
  • Inauguracja zajęć w nowej ośmioklasowej Szkole Podstawowej nr 1 w Nienadówce Dolnej.

23 XI 1972
  • Zmarł ks. M. Bednarski

1977
  • Instalacja w kościele nienadowskim monumentalnych “Drzwi”, odlanych w brązie, autorstwa prof. Bronisława Chromego z ASP w Krakowie.

I 1980
  • Jerzy Grotowski po latach odwiedza Nienadówkę i ludzi których poznał przed wieloma laty. Ekipa filmowa rozpoczęła zdjęcia do filmu Mercedes Gregory i Jill Godmilow With Jerzy Grotowski. Nienadówka 1980.

1983
  • Nową kaplicą cmentarną zaczął budować ks. Edward Stępek w roku 1983. Po jego śmierci budowę dokończył ks. Mieczysław Zarych.

1989
  • Oddano do użytku obiekt Domu Parafialnego. Poświęcenia dokonał ks. bp Edward Białogłowski.

1992
  • Do kaplicy cmentarnej ufundowano dzwon "Józefa", który przejmuje kondukt pogrzebowy po jego zejściu z drogi głównej, aż do miejsca wiecznego spoczynku. (grobu)

VIII - IX 1994
  • Rozbiórka baraków/kuchni wybudowanych przez Niemców w 1940 roku, przy murowanym budynku starej szkoły. Cegłę z rozbiórki wykorzystano do nadbudowy remizy OSP

1 X 1994
  • Zakończenie inwestycji gazyfikacyjnej w Nienadówce. Wykonano i włączono do eksploatacji sieć wodociągową w Nienadówce Dolnej, trwają prace przy wodociągu w Górnej.

1995
  • Remiza OSP. Wiosną podjęto się prac elewacyjnych (tynki) i wymieniono pokrycie dachu, z dachówki na blachę.

V 1995
  • Obchody 400-lecia wsi Nienadówka.

1996
  • Szkole Podstawowej Nr 1 ufundowano sztandar, z okazji 70-lecia nadania szkole imienia Henryka Sienkiewicza oraz w 90 rocznicę śmierci pisarza. Sztandar został przez księdza biskupa Kazimierza Górnego.

1997
  • Umiera Agnieszka Wójcik * 21 I 1889 † 7 V 1997 - przeżyła lat 108. Najdłużej żyjąca dotychczas, mieszkanka Nienadówki

1997
  • W maju, złodzieje ukradli blachę miedzianą z pod okien kaplicy: podokienniki - spadły, niszcząc nad drzwiami piękne otynkowanie i rozbijając okno witrażowe

1998
  • W nocy z 21 czerwca (niedziela) na 22 czerwca poniedziałek) , wandale dewastują cmentarz. Zniszczeniu ulegają między innymi, jedne z najstarszych grobów z 1908 roku, jak i te najnowsze z roku 1997. W wyniku tej dewastacji nagrobków, znikło na zawsze ponad 10 mogił.

V 2011
  • 450-lecie parafii w Nienadówce. Według miejscowej legendy i najstarszych przekazów kronikarskich właśnie owi osadnicy, zajmujący się przede wszystkim myślistwem oraz bartnictwem, dali początek długiej historii parafii w Nienadówce. W 1561 r. za zgodą i poparciem właścicieli z Pilczy rozpoczęli budowę drewnianego kościoła, który w niecałe sześć lat po powstaniu parafii został wzniesiony na niewielkiej nienadowskiej górce. W drugą niedzielę po Wielkanocy 1595 r. arcybiskup lwowski Jan Dymitr Solikowski – sekretarz królewski, legat papieża, kanonik łęczycki i sandomierski, wielki dyplomata – dokonał uroczystego konsekrowania świątyni.

  • Tak na gorąco to coś mi się tu nie zgadza z tymi obchodami powstania wsi, i parafii. 400 lat 1995 i 450 lecie w 2011 nijak nie można pogodzić. Raczej parafia nie może być starszą od miejscowości, a z tego rachunku tak wychodzi.

Goniec Nienadowski

08 V 2013
  • Założono niniejszą stronę. Oby to nie był ostatni wpis w tym datowniku.

Write a comment

Comments: 0

About | Privacy Policy | Cookie Policy | Sitemap
Copyright © Bogusław Stępień - 08/05/2013